Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

X sesja Rady Powiatu w Sierpcu

X sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się X sesja Rady Powiatu w Sierpcu.  Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Stwierdzono quorum i przyjęto porządek obrad. Podczas sesji Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz radny Jan Laskowski podziękowali Zbigniewowi Kopczyńskiemu za pełnioną funkcję i dotychczasową współpracę.

W czasie obrad radni głosowali za wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu. Kandydaturę Sebastiana Szczypeckiego zgłosił radny Marek Chyliński. W skład komisji skrutacyjnej weszli radni: Zbigniew Kopczyński, Ewa Nowakowska oraz Wojciech Rychter- zgłoszeni odpowiednio przez Wicestarostę Sierpeckiego Jarosława Ocickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Burzyńskiego oraz radnego Marka Chylińskiego. W wyniku głosowania nie udało się powołać radnego Sebastiana Szczypeckiego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu. Za wyborem opowiedziało się 8 radnych, 2 było przeciw, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Radni powołali także przedstawicieli do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. Zostali nimi: Andrzej Cześnik, Marek Chyliński oraz Paweł Pakieła. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski upoważnił Wicestarostę Sierpeckiego Jarosława Ocickiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu. Wyznaczono również termin pierwszego posiedzenia tejże Rady, tj. 28 sierpnia 2019 r. o godz. 09:00.

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie dotyczące oświaty. Do Liceum Ogólnokształcącego wpłynęło o wiele więcej podań, niż w ubiegłym roku. Jest szansa na utworzenie nawet 7 klas. Powstały również nowe kierunki, m.in. robotyka. Najwięcej chętnych uczniów zgłosiło się do Zespołu Szkół Nr 1. Kierunki oferowane przez Zespół Szkół Nr 2 również cieszą się dużym zainteresowaniem. Szkoły przystąpiły do różnych projektów, które rozwijają zainteresowania uczniów. ZS nr 2 współpracuje z programem ,,ERASMUS’’, z kolei LO realizuje projekt ,,LOWE’’.

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki poinformował, że 4 kwietnia 2019 r. do SPZZOZ w Sierpcu wpłynęło pismo stanowiące wystąpienie pokontrolne. Dotyczy ono kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie. MOW NFZ ocenił negatywnie zakwalifikowanie i rozliczenie określonych świadczeń zabiegowych. Szpital nie posiadał aparatu wymaganego do przeprowadzenia badań manometrii anorektalnej. W związku z powyższym MOW NFZ nałożył na SPZZOZ w Sierpcu karę umowną w łącznej wysokości 451 022,60 zł. Wezwał również do dokonania płatności z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 1 087 4810,33zł w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. W wyniku przeprowadzonych negocjacji i rozmów pomiędzy Starostami Sierpeckimi a MOW NFZ łączna wysokość kar umownych uległa zmniejszeniu do kwoty 45 102,26 zł. Starostowie złożyli pismo z prośbą o rozłożenie tych kwot na raty.

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki powiadomił, że najważniejszą inwestycją dla sierpeckiego szpitala będzie zakup nowoczesnego tomografu. Przedstawił również listę otrzymanych darowizn w postaci sprzętu medycznego z Fundacji WOŚP na 2019 rok :

 1. Stanowisko do resuscytacji noworodka – 80 000,00 zł.

 2. Ogrzewacz dla noworodka (2 szt.) – 12 000,00 zł.

 3. Pompa infuzyjna (strzykawkowa), 2 szt. – 8 000,00 zł.

 4. Waga elektroniczna – 4 000,00 zł.

 5. Pulsoksymetr stacjonarny (2 szt.) – 20 000,00 zł.

 6. Inkubator zamknięty – 55 000,00 zł.

 7. Kardiomonitor – 10 000,00 zł.

Wyżej wymienione sprzęty medyczne trafiły na Oddział Neonatologiczny. Od 1 lipca 2019 r. szpital otrzyma:

 1. Czytnik kodów do leków (2 szt.) oraz czytnik błon RTG (1 szt.) – 4 943,43 zł.

 2. Żarówkę do wieży laparoskopowej – 3 075,00 zł.

 3. Narzędzia chirurgiczne – 9 315,54 zł.

 4. Optyka laparoskopowa (Histeroskop) – 9 371,00 zł.

 5. Kleszczyki laparoskopowe – 2 244,51 zł.

 6. Dreny do wieży laparoskopowej – 1 160,35 zł.

 7. Raty za sprzęt endoskopowy i laparoskopowy (styczeń-maj) – 91 320,35 zł.

 8. Recertyfikacja ISO – 6 457,50 zł.

Zostały utworzone również dwie poradnie: poradnia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej internistycznej oraz poradnia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pediatrycznej. Są one dedykowane osobom po leczeniu szpitalnym. Jest to specjalistyczna usługa, dzięki której pacjent po wyjściu ze szpitala z oddziału internistycznego lub pediatrycznego będzie mógł kontynuować leczenie u tego samego specjalisty.

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki podał do wiadomości jakie drogi powiatowe w 2019 r. zostaną wyremontowane. Mowa o: drodze powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, przebudowa mostu w miejscowości Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin–Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi, droga powiatowa nr 3720W Mochowo-Gozdowo oraz drogi z porozumienia z gminami. Zostały złożone również wnioski dotyczące przebudowy drogi powiatowej Żochowo-Gójsk oraz drogi nr 3771W Konstytucji 3 Maja. Inwestycje te znajdują się w trakcie procedury konkursowej.

Sekretarz Powiatu Ryszard Dobiesz poinformował o nałożeniu kary w ramach realizowanego projektu ,,E-USŁUGI W DRODZE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu’’ w latach 2015-2018 . Wartość projektu w kosztach objętych dofinansowaniem wynosiła 2 992 590 zł z czego uzyskaliśmy dofinansowanie 2 394 072 zł. Udział finansowy powiatu wynosił 600 970 zł. Dofinansowanie uzyskane było od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, która w roku 2018 przeprowadziła kontrolę realizacji projektu. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naruszenia procedury przetargowej. Nakazano zwrotu kwoty 211 476,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Powiat Sierpecki wniósł zastrzeżenia do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, które nie zostały uwzględnione. W związku z tym, MJWPU wszczęła procedurę zwrotu tych środków finansowych. Powiat Sierpecki ponownie wniósł zastrzeżenia i oczekuje na ich uwzględnienie.

W trakcie sesji podjęto również uchwałę w sprawie:

 1. Ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.

 2. Określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose e San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 3. Dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZO Zdrowotnej w Sierpcu.

 4. Zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.

 5. Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.

 6. Zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 7. Udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięci NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

 8. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

Rada Powiatu nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

62238358_2797036077038079_8288378371142844416_o 62239426_2797035637038123_1309517906299584512_n 64783439_2797037367037950_4998233345650327552_o 65043018_2797036217038065_453316016928194560_o 65156781_2797034793704874_5988337772551733248_o 65184302_2797037967037890_5659783881193160704_o 65185215_2797037857037901_8803092362906566656_o 65190170_2797034620371558_1323101015251091456_o 65201450_2797036867038000_6850140088823709696_n 65211848_2797034940371526_1525157889130364928_o 65216778_2797035913704762_5302031900213248000_o 65219675_2797034467038240_7521992502857957376_o 65222953_2797034240371596_3680849245402824704_o 65227480_2797036243704729_7175058921726410752_o 65237336_2797037533704600_2213398047235244032_n 65258632_2797037863704567_913405308951330816_o 65263873_2797033897038297_4534203781910364160_n 65266195_2797037543704599_8056794808284348416_o 65271888_2797036497038037_3593494231986995200_o 65275800_2797034123704941_3252526734091747328_n 65280637_2797037493704604_8678433638674595840_o 65283905_2797035607038126_8444132684367659008_o 65287881_2797037710371249_3415390111544639488_n 65293800_2797037353704618_6753183684607606784_n 65297764_2797036670371353_5344006791690715136_o 65300505_2797037657037921_2733316504274599936_o 65318888_2797036637038023_847702488395022336_o 65324462_2797036357038051_8609484312468783104_n 65385079_2797035757038111_8466766376038563840_o 65392177_2797036350371385_449839197952409600_o 65393389_2797037683704585_3236919024801546240_o 65397511_2797038023704551_1845546454953754624_o 65423363_2797037180371302_4370717556890140672_o 65434920_2797035957038091_565732907545526272_o 65436215_2797034610371559_3867884183401529344_o 65437738_2797034397038247_1301597509864390656_o 65445212_2797035240371496_1639687534290141184_o 65462103_2797034227038264_3519734817287569408_o 65480762_2797033870371633_8580970509921943552_o 65487133_2797037813704572_149656864118800384_o 65515388_2797034807038206_2916693397152464896_o 65519840_2797034897038197_2952654466832138240_o 65524731_2797034730371547_3329605265157783552_n 65535641_2797038033704550_2720103965101391872_n 65537988_2797035250371495_192761834506289152_o 65538000_2797034260371594_8399921957469945856_o 65541275_2797035087038178_8033270301741547520_o 65557968_2797037027037984_5118416933003198464_o 65601251_2797036790371341_2330695369320562688_o 65708665_2797033893704964_3395635834668449792_n 65712655_2797034093704944_5247209889675083776_o 65733394_2797036963704657_1973199218067636224_n 65760333_2797035060371514_57413993236529152_o 65818632_2797036103704743_8476366177700937728_n 65835727_2797037347037952_8232038411788091392_o 65863541_2797034413704912_5945835867112210432_o 65875767_2797035377038149_3410559149509967872_o 65932250_2797034077038279_8683738966962208768_o 65933669_2797036487038038_8269095913603989504_o 65936972_2797037090371311_2467203899732262912_o 65988062_2797036733704680_6905581794423209984_o 66114539_2797035773704776_505847280889233408_o 66143642_2797035440371476_3405950117025415168_o

image_pdfimage_print
Skip to content