Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

X Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

X Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się X Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:
1. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Rypinie dotyczące ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na terenie jeziora Urszulewskiego położonego na terenie powiatów rypińskiego i sierpeckiego.
2. Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu będące odpowiedzią na złożony wniosek na sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 maja 2015 roku na temat oznakowania poziomego dróg powiatowych nr 2999W Sikórz – Mochowo oraz 5201W Płock – Zągoty – Bonisław.
3. Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu będące odpowiedzią na złożony wniosek na sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 maja 2015 roku na temat zamontowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego służących do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych.
4. Pismo z dnia 09 czerwca 2015 roku Pana Michała Strzeleckiego dotyczące wstrzymania wykonania prac związanych z przebudową drogi Sierpc- Gozdowo. Z uwagi na fakt iż w niniejszym piśmie nie został sprecyzowany podmiot w stosunku do którego są zastrzeżenia a jedynie wniosek o wstrzymanie prac związanych z przebudową drogi. Wobec powyższego poproszono Pana Strzeleckiego o sprecyzowanie czy niniejsze pismo należy traktować jako skargę.
Pismem z dnia 18 czerwca 2015 roku Pan Michał Strzelecki udzielił odpowiedzi w sprawie. Wobec powyższego sprawa została przekazana do załatwienia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
5. Pismo do wiadomości Rady Powiatu w Sierpcu dotyczące wyjaśnienia proporcji przydzielania dyżuru Pani Barbary Różańskiej – Balcerowskiej.
6. Szereg pism Pani Hanny Przeciszewskiej dotyczących udostępnienia dokumentacji.
Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.
Podjęto Uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku.
• w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
• w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok.
• w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 roku.
• w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok.
• w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
• w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .
• w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 203.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok .
• uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

Radni zapoznali się również z Opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku .

image_pdfimage_print
Skip to content