Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

WAŻNE OGŁOSZENIE dot. zmian w postępowaniu administracyjnym

WAŻNE OGŁOSZENIE dot. zmian w postępowaniu administracyjnym

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Sierpeckiego !!!

Pragnę Państwa poinformować, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. Z 2020 r. poz. 568), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w postępowaniu administracyjnym.

Zmiany w postępowaniu administracyjnym obejmują następujące zagadnienia:

1) bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,

2) w wyjątkowych przypadkach strona postępowania jest obowiązana na żądanie organu administracji publicznej , w wyznaczonym terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu,

3) czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 są skuteczne,

4) zawieszenie biegu terminów i wstrzymanie jego rozpoczęcia w sprawach załatwianych milcząco , w sprawach, w których organ może wystąpić ze sprzeciwem oraz w sprawach, w których niezbędne jest wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej,

5) nie stosuje się przepisów o bezczynności organów,

6) nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa,

7) wprowadzono możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych .

Z wyrazami szacunku

/-/ Mariusz Turalski Starosta Sierpecki

image_pdfimage_print
Skip to content