Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

W Rościszewie i Zawidzu świetlice środowiskowe już działają!

W Rościszewie i Zawidzu świetlice środowiskowe już działają!

4 listopada w Rościszewie, 7 listopada w Zawidzu nastąpiła uroczysta inauguracja zajęć w Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej prowadzonej w ramach działań PCPR w Sierpcu.

Cel główny projektu to ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych Powiatu Sierpeckiego poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci w ramach działalności placówki wsparcia dziennego SPŚŚ.

W ramach wsparcia na rzecz rodzin zastała zaplanowana realizacja następujących działań:

diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania – pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,

pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia
dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),

działania kulturalne, wyjścia edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Poradnictwo socjalne – pracownik socjalny 1800h, będzie w stałym kontakcie
z uczestnikami projektu, wywiady środowiskowe, kierowanie na formy wsparcia zgodnie z zaplanowaną ścieżką, rekrutacja, śledzenie efektów pracy z uczestnikami.

Doradztwo zawodowe (indywidualne dla młodzieży 15+ 180h diagnoza uczestnika, wytyczenie ścieżki reintegracji zawodowej trening motywacji,

Poradnictwo psychologiczne dla wzrostu pewności siebie oraz zmotywowanie do zmian postaw, trening kompetencji i umiejętności społecznych 540h.

Zajęcia z logopedą dla dzieci mających trudności z wymową – 300h.

Projekt zakłada również umożliwienie grupie dzieci i młodzieży korzystanie z często nieosiągalnychze względów finansowych zajęć z języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe

 Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ

 Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;

 Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 – 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej;

 Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 – 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Zapraszamy dzieci i młodzież – gwarantujemy ciekawe zajęcia oraz wyjścia kulturalne.

 

 

image_pdfimage_print
Skip to content