Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 kwietnia 2015r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się VII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr VI.2015 z dnia 26 marca 2015 roku.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017.
 8. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.
 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014″.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                             Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content