Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

V Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

V Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

26 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się V Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.Sesję rozpoczęto od podjęcia uchwał w sprawie rozpatrzenia sprawozdań: Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku. Przyjęto również informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz informację o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.Następnie Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Biura Rady tj.:

1. pismo Powiatowego Urzędu Pracy obrazujące „Bezrobocie w powiecie Sierpeckim” według stanu na 31 grudnia 2014 roku,
2. Uchwała Nr Pł.33.2015 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
3. Uchwała Nr Pł.34.2015 składu orzekającego RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej,
4. pismo pana Bogdana Sobańskiego dotyczące organizacji protestu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

1. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2.  w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
4. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
5. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
6.  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
7.  w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
8. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu.
9.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok.
Radni zapoznali się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za 2014 rok oraz sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014 a także dokonali wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe. Radę reprezentować będą: Pan Jarosław Ocicki i Pan Mariusz Turalski oraz do Zespołu Monitorującego Plan Operacyjny Powiatu Sierpeckiego 2014-2020. Reprezentantem został Pan Marcin Błaszczyk.
Galeria wiadomości
image_pdfimage_print
Skip to content