Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

V Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

V Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 26 lutego 2015r. (czwartek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad Nr III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku i IV.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego na rok 2014.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
21. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2015 rok.
23. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za 2014 rok.
24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.
25. Sprawy różne.
26. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/
Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content