Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Światowy Dzień Diabetyka.

Światowy Dzień Diabetyka.

17 paździer­nika br. Zarząd Powia­to­wego Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­tyków w Sierpcu zor­ga­ni­zo­wał uro­czy­ste obchody Światowego Dnia Dia­be­tyka.

Uro­czy­stość roz­po­częła się Mszą Świętą w kościele św. Wita, Modesta i Kre­scen­cji w Sierpcu. Po mszy uczest­nicy spo­tkali się w Zajeździe Kasz­te­lan, gdzie pre­zes Krystyna Bajkowska powi­tała wszystkich zebra­nych. Na uro­czy­stym spo­tka­niu obecny był Starosta Sier­pecki Andrzej Cze­śnik. Głos zabrali rów­nież: Anna Śliwiń­ska – pre­zes Zarządu Głów­nego Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Diabe­ty­ków oraz Jacek Mali­szew­ski – wicepre­zes Zarządu Województwa Mazo­wiec­kiego Polskiego Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków.

Wyda­rze­nie to było oka­zją, aby zło­żyć na ręce człon­ków Stowarzyszenia podzię­ko­wa­nia za pracę oraz trud jakie wkła­dają na co dzień w dzia­łal­ność na rzecz dia­be­ty­ków z powiatu sier­pec­kiego.

➡️ Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych człon­ko­stwem w Powia­to­wym Sto­warzyszeniu Dia­be­ty­ków zapra­szamy do kon­taktu pod nume­rem tele­fonu 515 763 796 oraz do śle­dze­nia profilu głównego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

 

image_pdfimage_print
Skip to content