Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

W dniu 21 lutego br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem. Inicjatorem spotkania był Starosta Sierpecki – Jan Laskowski. Spotkanie było okazją do rozmów na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych z zatwierdzonego już Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Grzegorz Gańko – Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Bogdan Misztal i Marcin Błaszczyk, Wicestarosta Sierpecki – Juliusz Gorzkoś, Burmistrz Miasta Sierpca i Wójtowie Powiatu Sierpeckiego oraz Przewodnicząca Rady Miasta i Przewodniczący Rad Gmin.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski dziękując Panu Marszałkowi, że znalazł chwilę czasu mimo swoich obowiązków na spotkanie z Władzami Samorządowymi Powiatu Sierpeckiego. Jednocześnie podkreślił, że chciałby aby takie spotkania odbywały się cyklicznie przynajmniej raz na kwartał. Następnie Starosta poprosił Pana Marszałka – Adama Struzika o przedstawienie, co nas czeka w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pan Marszałek poinformował zebranych, o zatwierdzeniu RPO WM na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. Dodał, że obecnie rozpoczęły się prace nad uszczegółowieniem i w połowie roku „sądzę, że będziemy mogli przystąpić do naboru wniosków”. Komisja Europejska oczekuje że większość rzeczy będzie realizowana w postaci konkursów. Nie będzie tak jak do tej pory projektów kluczowych poza absolutnymi wyjątkami projektami systemowymi. Mamy do dyspozycji 2 089,84 mln EUR w programie RPO WM na lata 2014-2020 i 1 687,50 mln EUR w programie krajowym dla beneficjentów z Mazowsza – ale to nie są pieniądze, którymi zarządza samorząd województwa tylko będą zarządzały programy krajowe. Na poziomie regionalnym mamy do dyspozycji 2 089,84 mln EUR. Przypomniał również, że w systemie dotacyjnym do tej pory musieliśmy zabezpieczyć 15% wkładu własnego teraz będziemy musieli zabezpieczyć 20% wkładu własnego – inne województwa 15%. Te pieniądze pochodzą z dwóch funduszy z EFRR (czyli tak zwane pieniądze twarde) i z EFS ( czyli tych pieniędzy na działania miękkie).
Marszałek omówił obszary wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Obszary przedstawiają się następująco:
ERDF (segment twardy)
OPI Wykorzystanie działalności gospodarczo-badawczej w gospodarce,
OPII Wzrost e-potenciału Mazowsza
OPIII Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
OPIV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
OPV Gospodarka przyjazna środowisku
OPVI Jakość życia
OPVII Rozwój regionalnego systemu transportowego
EFS (segment miękki)
OPVIII – Rozwój rynku pracy
OPIX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
OP X. Edukacja dla rozwoju regionu
Marszałek przedstawił także główne cele PROW 2014-2020 – najważniejszym elementem będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych a także poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Galeria wiadomości

image_pdfimage_print
Skip to content