Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10

17 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące planowanej do budowy drogi expresowej S10 oraz małej obwodnicy Sierpca, którego inicjatorem był Starosta Sierpecki.

Na spotkanie dotyczące tak ważnego dla naszego regionu tematu zaproszeni zostali m.in.: Pan Grzegorz Gańko – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Leszek Sekulski – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA O/W-wa, Pan Jan Rzeszotarski – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Pani Renata Drążewska – Dyrektor Regionu Drogowego o/MZDW w Ciechanowie, Pan Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Regionu Drogowego o/MZDW w Gostyninie, Pan Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o/w Płocku, Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Pan Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Pan Józef Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk a także Radni Powiatowi i Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego.

Gości powitał Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, który poinformował zebranych, że dzisiejsze spotkanie zostanie poświęcone zapoznaniu się z propozycjami przebiegu dla nas bardzo ważnych szlaków komunikacyjnych jakim jest droga nr S10 a także mała obwodnica Sierpca – czyli połączenia drogi nr 560 i drogi nr 10. Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Piotra Brzeskiego Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego o/w Płocku. Dyrektor przedstawił założenia i koncepcję Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w którym pewne strategiczne kierunki zostały wyznaczone ale oczywiście nie są one doprecyzowane i w chwili obecnej stoimy przed dylematem jak tą politykę uszczegółowić już w kontekście planowania miejskiego – dodał. W związku z tym samorząd województwa z inicjatywy pana Marszałka poprzez Mazowieckie Biuro podjął decyzję, że w tym roku zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych – w naszym przypadku obszaru płockiego, które posłużą w następnym roku jako podstawę do zmiany planu województwa. W sprawie trasy S10 – chcielibyśmy aby na tzw. poziomie oddolnym przy pełnej współpracy Zarządców Dróg, każdego szczebla dopracować przebieg korytarza drogi S10 i dróg dojazdowych. Czyli chodzi nam oto aby ustalić przebieg drogi. W planie województwa mamy orientacyjny przebieg drogi S10, który jest określony. W tej chwil chcemy (w tej koncepcji) przy bardzo szerokich konsultacjach dopracować się sytuacji, kiedy ustalimy punkty wejścia i wyjścia danej drogi na terenie danej gminy a następnie określimy pewien pas czy to korytarz infrastrukturalny. I tu chcielibyśmy liczyć na wskazanie przez państwa i dopracowanie wspólnego obrazu takiego korytarza. Chodzi o to aby wspólną docelową wizję w takiej skali dokładności przyjąć potem jako uszczegółowienie planu województwa – na ile to będzie możliwe do wykonania i opracowania. Chcielibyśmy, że tak powiem potocznie wytrasować sobie drogę expresową S10 wraz z elementami dojazdowymi w taki sposób aby droga S10 służyła rozwojowi obszaru funkcjonalnego a nie służyła jednemu czy drugiemu miastu – powiedział Dyrektor. 

Następnie w  sprawie trasy S10 zabrał głos Pan Leszek Sekulski – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA O/W-wa Jak będzie przebiegała droga nr S10 – jest uzależnione od prac projektowych jakie zostaną zakończone w sąsiednim województwie kujawsko-pomorskim, gdzie ich opracowanie i koncepcja wskaże w którym miejscu droga expresowa włącza się do naszego województwa, tak żeby dalej można było poprowadzić projekt. Wtedy będzie dopiero możliwe zrobienie dalszej koncepcji programowej studium korytarzowego i wyjdzie w jaki sposób będziemy mogli poprowadzić drogę expresową. Na pewno na dzień dzisiejszy jest to priorytet ponieważ jednak ten ruch tranzytowy po drodze Nr 10 jest bardzo duży. Jest to alternatywa dla autostrady. Na dzień dzisiejszy nie umiem odpowiedzieć jakie będą przebiegi, bo to dopiero poda analiza. Natomiast dwa są punkty styczne – włączenie się do drogi expresowej S7 – która będzie w przebudowie czyli na odcinku, który będzie między Płońskiem a Zakroczymiem a być może wyjdzie jeszcze w innym miejscu (jeżeli tak wyniknie z koncepcji programowej), a także punkt granica województwa. Czyli mówię o tym, w jaki sposób ona będzie przebiegała, a na mówienie gdzie będzie jej korytarz jest troszeczkę za wcześnie. Na razie przygotowujemy dokumentację. Dyrektor dodał, że najważniejsze jest to aby droga S10 weszła w plan i w ostatnich latach perspektywy do 2023 roku –  moglibyśmy ubiegać się o pozyskanie środków albo mieć przygotowaną całą inwestycję do realizacji – dodał. Taki ten okres czasowy jest realny do realizacji. Poinformował również, że koncepcja przebudowy drogi expresowej S10 będzie przygotowywana od nowa. Na pewno nie będzie biegła po starym śladzie.
W sprawie obwodnicy miasta Sierpca głos zabrał głos Pan Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Regionu Drogowego o/MZDW w Gostyninie, który zapewnił, że obwodnica w ciągu drogi nr 560 znajduje się w planach, jeżeli tylko zostaną pokonane bariery formalne to środki finansowe na jej budowę się znajdą. Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński dodał, że w sprawie obwodnicy od drogi 560 – aktualnie zleciliśmy inwentaryzację przyrodniczą, która potrwa około pół roku. Miejmy nadzieję, że zakończy to się raportem środowiskowym w drugiej połowie tego roku. Jeżeli chodzi o kwestie przyrodnicze powinniśmy mieć sfinalizowane i kolejny etap dokumentacji powinniśmy mieć za sobą. Trwają spotkania z mieszkańcami miasta – odbyłem już dwa spotkania. Chcę przedstawić koncepcję, która będzie do zaakceptowania przez sporą część mieszkańców a zwłaszcza chciałem uspokoić tych, którzy czują zagrożenie przebiegiem tej mini obwodnicy. Jednocześnie poinformował zebranych, że w sprawie drogi S10 – Miasto stoi na stanowisko, że im bliższy przebieg obok Miasta Sierpca tym większa szansa na rozwój ekonomiczny i gospodarczy miasta. Nie stoję na stanowisku że musi iść to starym śladem, także to stanowisko jest złagodzone, a jestem skłonny do rozmów i myślę, że te rozmowy są prowadzone czego przykładem jest to dzisiejsze spotkanie i elastycznie do tematu podejdziemy – dodał.
Starosta – Jan Laskowski podsumowując spotkanie zaznaczył, że dostaliśmy pewien pakiet informacji bardzo ważnych – te informacje zaczynają być coraz bardziej skonkretyzowane bo podają określone terminy. Mamy już jakieś w tym tunelu światło, które nam pozwala realnie myśleć, że coś w tych drogach naszych wokół Sierpca będzie się działo. To jest dla nas istotne i zdajemy sobie sprawę, że zbudowanie drogi nie jest procesem łatwym i szybkim wymaga to wielu uzgodnień i wielu decyzji.
image_pdfimage_print
Skip to content