Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sierpc – Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu

Sierpc – Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu

30 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się VII Sesja Rady Powiatu. Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad czwartkowej Sesji było głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski dokonał otwarcia obrad VII Sesja Rady Powiatu witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:
1. pismo – Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie dotyczące udzielenia informacji na temat działań Rady Powiatu w sprawie usunięcia zgłaszanych przez organizację związkową nieprawidłowości w DPS w Szczutowie w tym wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec Dyrektora placówki – na niniejsze pismo została udzielona odpowiedź jakie Rada Powiatu podjęła działania w ramach posiadanych kompetencji.
2. pismo – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu informujące o przesłaniu zgodnie z właściwością oświadczenia majątkowego.
3. pismo – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu będące odpowiedzią na złożony wniosek podczas obrad VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na temat zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu w miejscowości Blizno Gmina Szczutowo.
4. pismo – Wojewody Mazowieckiego dotyczące obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
5. pismo – Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu obrazujące „Bezrobocie w Powiecie Sierpeckim” według stanu na 31 marca 2015 roku.
6. pismo – Pana Starosty przekazujący wniosek Pani Doroty Kowalkowskiej – Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu a dotyczący wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w Sierpcu do składu komisji konkursowej na ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, który będzie uczestniczył w pracach niniejszej komisji (wyboru Rada dokona w punkcie sprawy różne).

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017.
2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033.
6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
7. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

Po podjęciu 7 uchwał nadszedł długo oczekiwany moment – udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyszedł czas na zabranie głosu przez Radnych. Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium na 13 obecnych radnych podczas posiedzenia 13 było „za”.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014″ oraz z Oceną zasobów pomocy społecznej.

image_pdfimage_print
Skip to content