Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,JA I MOJA RODZINA – CZAS WOLNY SPĘDZANY RAZEM”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,JA I MOJA RODZINA – CZAS WOLNY SPĘDZANY RAZEM”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Powiatu Sierpeckiego, Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Cele konkursu:

 • Podkreślenie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu osobowości każdego człowieka.

 • Pogłębianie świadomości na temat wartości i roli rodziny.

 • Inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej.

Warunki uczestnictwa:

1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani konkursem oraz fotografią, z terenu powiatu sierpeckiego.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU.

 2. Konkurs trwa z chwilą jego publikacji, a nadsyłanie prac odbywać się będzie w terminie 26 maja 2 czerwca 2021 r.

Zadanie konkursowe:

 1. Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie swojej rodziny w czasie spędzania wspólnego rodzinnego czasu wolnego . Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia rodzinnego mieszkańców powiatu sierpeckiego. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego rodzinę w trakcie wspólnie spędzanego czasu wolnego w gronie rodzinnym.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie w terminie 26 maja- 2 czerwca 2021 r.przesyłając je na adres e-mail: dzienrodzinny@powiat.sierpc.pl

 1. Każdy uczestnik w treści emaila podaje:

  1. dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),

  2. numer telefonu, adres e-mail

  3. w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prosimy o wpisanie również nazwy szkoły

  4. tytuł fotografii,

  5. plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z numerem fotografii np. Kowalski1, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny

  6. miejsce wykonania fotografii

 1. Każdy uczestnik musi zaakceptować regulamin poprzez napisanie pod postem konkursowym na facebooku : BIORĘ UDZIAŁ – AKCEPTUJĘ REGULAMIN

 2. Jeśli uczestnik bierze udział w dwóch lub trzech konkursach zaakceptowanie regulaminu może pojawić się tylko raz pod jednym postem na facebooku.

 3. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 2. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

 3. Prace nadesłane po podanym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda:

 1. Nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 3 –8 czerwca 2021r

 3. O sposobie odbioru nagród poinformuje Organizator.

 4. Komisja konkursowa nagrodzi najciekawsze prace przyznając oddzielnie każdej z 6 gmin powiatu Sierpeckiego i miasta Sierpc miejsca 1, 2, 3 i trzy wyróżnienia.

 1. Nagrodę należy odebrać w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu, po upływie podanego terminu nagroda przepada.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Obowiązek informacyjny:

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, starosta@powiat.sierpc.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagu : Starostwo Powiatowe w Sierpcu, oraz na stronie www Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 3. Biorąc udział w konkursie Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem promocji i rozwoju powiatu pod numerem tel: 24-275-91-04

image_pdfimage_print
Skip to content