Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
Numer Projektu: POIG.08.03.00-14-107/12 Wartość Projektu: 635 143,46 PLN
Beneficjent: Powiat Sierpecki
Okres realizacji: 2013-2015

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 30 gospodarstw domowych i 10 jednostek organizacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie im bezpłatnego dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu tj. do dnia 30.09.2015 r. Po zakończeniu projektu następuje 5-letni okres trwałości, który będzie trwał do dnia 30.09.2020 r.

Wykluczeni cyfrowo otrzymają zestawy komputerowe wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Grupą docelową Projektu są:
1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc ta przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł;
c) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2) Rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie Powiatu Sierpeckiego,
3) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,20 zł).
4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
5) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł).

Formularze zgłoszeniowe można składać do dnia 10 lipca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój 109 (I piętro).

Osoba do kontaktu: Magdalena Piotrowska – Kierownik Projektu, tel. (24) 275-91-05

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o wysokości dochodów
Zaświadczenie z MOPS/GOPS
Zgoda prawnego właściciela lokalu na wykonanie instalacji Internetu


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE

Powiat Sierpecki zrealizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

 

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERPECKIEGO”

Celem projektu był zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz 35 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Projekt realizowano w okresie od 27.03.2013 do 30.09.2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

image_pdfimage_print
Skip to content