Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Projekt „EFS na sierpeckim rynku pracy” – zakończony!!!

Projekt „EFS na sierpeckim rynku pracy” – zakończony!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu od 2004 roku realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które umożliwiają pozyskiwanie dodatkowych środków na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Jednym z wdrożonych przez Urząd projektów był projekt „EFS na sierpeckim rynku pracy”, w ramach poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2014r.

Priorytetowym celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych z powiatu sierpeckiego, zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Łączna wartość projektu w latach 2008 – 2014 wyniosła 23.526.450 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 99,91%.

W wyniku wdrażania projektu bezrobotni z terenu powiatu sierpeckiego nabyli praktyczne umiejętności do pracy, uzyskali nowe lub uzupełnili już posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe, bądź otworzyli własną firmę. Uzyskane wsparcie przyczyniło się również do wzrostu samooceny uczestników projektu, ich motywacji i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.
Mając na uwadze wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, a także wspieranie przedsiębiorczości w regionie w ramach projektu zaktywizowano aż 2.556 bezrobotnych poprzez:

– staże – 1.967 osób,
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 484 osoby,
– przygotowanie zawodowe – 55 osób,
– szkolenia – 50 osób.

Efektywność zatrudnieniowa projektu, liczona jako stosunek podejmujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lud działalność gospodarczą do ogółu osób kończących udział w poszczególnych formach wsparcia wyniosła 76,39%.

W przypadku występującej specyfiki lokalnego rynku pracy środki przyznawane w ramach „algorytmu” są niewystarczające. Dlatego też możliwość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego odgrywa zasadniczą rolę w procesie kształtowania sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dodatkowe środki umożliwiają bowiem angażowanie bezrobotnych w różnego rodzaju formy aktywności zawodowej, co z kolei przyczynia się do poprawy ich sytuacji.

W nowej perspektywie finansowej 2014 -2020 Urząd planuje realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla bezrobotnych do 30 roku życia.

Mając na względzie ograniczenie bezrobocia i łagodzenie jego skutków w powiecie Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie dostępu do instrumentów i usług rynku pracy, co niewątpliwie umożliwią kolejne realizowane przez Urząd projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Urzędu
Ewa Barchanowicz

image_pdfimage_print
Skip to content