Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Powstanie Przedszkole Specjalne przy SOS-W w Sierpcu

Powstanie Przedszkole Specjalne przy SOS-W w Sierpcu

4 sierpnia br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś oraz Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński podpisali porozumienie na założenie i prowadzenie Przedszkola Specjalnego w ramach organizacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Organem prowadzącym przedszkole będzie Powiat. Przedszkole będzie funkcjonowała zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2014 r. poz. 392). 

Utworzenie przedszkola specjalnego wynika z potrzeb środowiska i ma na celu zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej formy edukacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu posiada odpowiednie warunki oraz kadrę pedagogiczną do prowadzenia tego typu przedszkola (logopeda, psycholog, surdopedagog i tyflopedagog, wszyscy nauczyciele mają kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki). W Ośrodku są bardzo dobrze doposażone pracownie między innymi do prowadzenia zajęć sensorycznych i polisensorycznych z uczniami z takimi dysfunkcjami i chorobami jak: ADHD, autyzm, opóżnienie psychoruchowe, schorzenia o podłożu genetycznym np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera itp.
Dzieci będą korzystały z minimum 5 godzin zajęć dziennie oraz dodatkowych zajęć specjalistyczno-terapeutycznych, które wpływają na ich wszechstronny rozwój. Zapewniona będzie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Powiat zapewni w szczególności odpowiednie warunki lokalowe w zakresie nauki, wychowania i opieki, wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzed niezbędny do realizacji programów nauczania i wychowania.

Działalność przedszkola finansowana będzie ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej powiatu sierpeckiego.

image_pdfimage_print
Skip to content