Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki

Wartość projektu: 470 018,00 zł,

w tym kwota dofinansowania z UE 396 131,17 zł

Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte przez utworzenie SCWEW w ramach realizowanych działań, to: zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry placówki, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną oraz wsparcie techniczne szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną oraz działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Powiat Sierpecki wyznaczył na SCWEW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z następującymi podmiotami współpracującymi, którzy podpisali Porozumienie:

1) Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,

4) Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,

5) Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Realizacja projektu będzie obejmowała 8 etapów, na które złoży się osiągnięcie następujących efektów:

1) Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,

2) Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem,

3) Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,

4) Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Placówką Doskonalenia Nauczycieli,

5) Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,

6) Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców dzieci/ uczniów,

7) Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej, przeprowadzenie obserwacji wspierających/ superwizji koleżeńskich,

8) Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym lekcji otwartych,

9) Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,

10) Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,

11) Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, skierowanej do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW,

12) Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.

image_pdfimage_print
Skip to content