Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

OGŁOSZENIE Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

OGŁOSZENIE Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Na podstawie Zarządzenia Nr ON.120.45.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wskazania na terenie Powiatu Sierpeckiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu realizuje w Powiecie Sierpeckim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z2017r. poz. 1712) realizuje on następujące zadania:

1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu sierpeckiego.

Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym pielęgniarskiej oraz innych form kompleksowej pomocy, ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa – ze środków otrzymanych z dotacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul Armii Krajowej 8 b tel. 24/ 275 29 94, e-mail: poradniasierpc@wp.pl www.poradniasierpc.bip.org.pl

image_pdfimage_print
Skip to content