Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Krytej Pływalni w Sierpcu.

O G Ł O S Z E N I E

Kryta Pływalnia w Sierpcu na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) , § 13, 14 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 10ºº w pokoju nr 301 Krytej Pływalni w Sierpcu ul. Mjra H. Sucharskiego 2 odbędzie się :

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Krytej Pływalni w Sierpcu.

1.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy usytuowany na I piętrze budynku Krytej Pływalni w Sierpcu ul. Mjra H. Sucharskiego 2 , 09-200 Sierpc.
Działka ewidencyjna Nr 3825/1, KW PL1E/00014773/4
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 106 m², składa się z następujących pomieszczeń składowych:
– sala ogólna– 1 szt.
– pomieszczenia magazynowe – 3 szt.
– łazienka – 1 szt.
– szatnia – 1 szt.
Przedmiotowy lokal użytkowy może być przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, usługowej.
Żadna z w/w działalności nie może kolidować z przeznaczeniem i charakterem obiektu (zakaz wnoszenia i sprzedaży wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających).
Umowa najmu zawarta zostanie na okres do dnia 31 stycznia 2018 r. z możliwością przedłużenia.
Cena wywoławcza za wynajem za okres 1 m-ca wynosi – 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych)
Dodatkowe opłaty z tytułu najmu przedmiotowego lokalu są następujące:
• opłaty za zużytą energię elektryczną wg wskazań pod licznika (według stawki aktualnie obowiązującej)
• opłata z tytułu naliczonego podatku od powierzchni użytkowanej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej za okres 1 m-ca wynosi – 175,00 zł za 106 m² .

W przetargu uczestniczyć mogą osoby, które w walucie polskiej wpłacą wadium w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) najpóźniej do dnia 14 marca 2016r. bezpośrednio w kasie pływalni lub na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Sierpcu Nr:
16 8213 0008 2007 0501 3210 0001
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
• w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego (oryginał dokumentu wydanego przez właściwy Sąd bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego)
• złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym lokalu użytkowego oraz z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4. Kwota najmu jest kwotą netto i do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczone na poczet opłaty najmu.
6. Kierownik Krytej Pływalni zawiadomi najemcę o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od spisania umowy wpłacone przez niego wadium przepada.
7. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotowego lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie bądź osobiście w biurze Krytej Pływalni.
8. Osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio:
• odwołania przetargu
• zamknięcia przetargu
• zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym

Kierownik Krytej Pływalni może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie pływalni na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu.
Informacji w sprawie przetargu udziela Kierownik Krytej Pływalni lub pracownik administracji, ul. Mjra H. Sucharskiego 2 , pok. nr 304/303
w godz. od 8ºº do 15ºº tel. 24 275 74 72

Sierpc, dn. 09.02.2016 r.

image_pdfimage_print
Skip to content