Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

LII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

LII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 maja   (środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

1) Nr L.2018 z dnia 29 marca 2018 roku,

2) Nr LII.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.
 9. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.
 12. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
 17. Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 18. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.
 19. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                              Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content