Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie p.n.” Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”.

W konferencji powiat sierpecki reprezentowały: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu        w roli przedstawiciela organu prowadzącego szkoły i grantobiorcy , Marzena Dąbrowska – Lider projektu, Aleksandra Melibruda, Małgorzata Dywal               i Magdalena Linowska – specjaliści w projekcie oraz Pani Aneta Ciemiecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która jest partnerem, podmiotem współpracującym ze SCWEW w Sierpcu.Wystąpienie powitalne wygłosiła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Na konferencji poruszane były zagadnienia związane m. in z:

– rozwiązaniami systemowymi edukacji włączającej w Polsce i w innych krajach m. in. w Gruzji, Wielkiej Brytanii,  Portugalii, Włoszech, Skandynawii i Niemiec,

-tendencją rozwoju edukacji włączającej oraz rolą wsparcia specjalistycznego    w działaniach na rzecz rozwijania włączających systemów edukacji krajów europejskich,
– formami wspierania nauczycieli edukacji włączającej – doświadczenia i rozwiązania w wybranych krajach.

Pani Naczelnik- Bogusława Lewandowska reprezentowała organy prowadzące szkoły i placówki  w II panelu dyskusyjnym  poświęconym  „Realizacji zadań wynikających z pilotażu Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” .  W trakcie dyskusji poruszono następującą tematykę:                                

·      dostrzegane bariery, potrzeby oczekiwania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich  (z uwzględnieniem różnic między nimi)

·       nowe zadania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych a rozwój kompetencji nauczycieli (z uwzględnieniem roli SCWEW, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samodoskonalenia szkolnego)

·       współpraca i wsparcie dla szkół/przedszkoli ogólnodostępnych ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli)

·       doświadczenia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych i związane ze wsparciem SCWEW i współpracą ze szkołami specjalnymi

·       dobre praktyki szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich

W drugim dniu konferencji wszyscy uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach :

– Profil nauczyciela w edukacji włączającej oraz
– Szanse i wyzwania wynikające ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

image_pdfimage_print
Skip to content