Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Komunikat w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Komunikat w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z dniem 23 czerwca 2016r. Uchwałą Nr 315.64.2016 Zarząd Powiatu w Sierpcu odwołał Panią Dorotę Kowalkowską ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej od dnia 18 lipca 2011r. na czas nieokreślony.

 Wyjaśnienie

W związku z przedłużającą się nieobecnością Pani Doroty Kowalkowskiej – Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu oraz w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego zarządzania szpitalem, w tym bieżącego nadzoru nad sprawami finansowymi oraz realizacją kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, konieczne było odwołanie Pani Doroty Kowalkowskiej z funkcji Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

         Pani Dorota Kowalkowska, została powołana – zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy – na stanowisko Dyrektora  SPZZOZ w Sierpcu Uchwałą Nr 177.28.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 roku. W myśl art. 70 § 1 i  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) „pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał” Odwołanie może nastąpić także w okresie usprawiedliwionej nieobecności, z tym że w takim przypadku bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu (art. 72 § 1 KP). Odwołanie nie musi zawierać uzasadnienia, gdyż do stosunku pracy na podstawie powołania nie stosuje się przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nieokreślony w zakresie trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę (art. 69 KP).

         Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.  W myśl § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) Zarząd Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwały.

  Jednocześnie informuję, że z dniem 23 czerwca 2016r. na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  powołuje się Pana Tomasza Pokładowskiego   i nawiązuje się stosunek pracy do czasu nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZZOZ w trybie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 Starosta Sierpecki

Jan Laskowski

 

image_pdfimage_print
Skip to content