Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Komunikat w sprawie niezłożenia oświadczenia majątkowego przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu

Komunikat w sprawie niezłożenia oświadczenia majątkowego przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi konsekwencji niezłożenia oświadczenia majątkowego przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w terminie do 30 kwietnia 2016 r. według stanu na 31 grudnia 2015 r. wyjaśniam, że: Zgodnie z art. 25c ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814) jeżeli w/w termin nie zostanie dotrzymany, starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.

 Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Stosowne wezwanie zostało skierowane do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w dniu 4 maja 2016 r., a odebrane w dniu 10 maja 2016 r. przez osobę, która przy potwierdzeniu odbioru uczyniła adnotację „pełnomocnik”.  W myśl art. 25f  ust. 3 i 4 w/w ustawy niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu stanowi podstawę odwołania albo rozwiązania umowę o pracę  najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, zaś odwołanie albo rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

         Faktem jest, że Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu nie złożyła w wymaganym terminie oświadczenia majątkowego.

         Należy jednak zwrócić uwagę, iż Pani Dorota Kowalkowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu od 19 kwietnia 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zastosowanie sankcji odwołania i rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 25f  ust. 3 i 4 w/w ustawy stanowiłoby czynność prawnie nieskuteczną. Jak bowiem wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy skorzystanie z  w/w praw nie może odbyć się wbrew zasadom współżycia społecznego i wbrew społeczno – gospodarczemu przeznaczeniu tego prawa (art. 8 k.p.), a ponadto podjęcie decyzji na podstawie art. 25f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ze skutkiem rozwiązania umowy o pracę równoważnym rozwiązaniu umowy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP wymaga ustalenia, iż zostały spełnione pozostałe przesłanki określone w tym przepisie, w tym zwłaszcza możliwość przypisania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w naruszeniu obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

Starosta Sierpecki

Jan Laskowski

 

image_pdfimage_print
Skip to content