Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu

IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 28 grudnia (piatek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr I.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku,

  2) Nr II.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku.

 8. Podjęcie Oświadczenia w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego – z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

 19. Sprawy różne.

 20. Zamknięcie obrad.

                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                            Juliusz Gorzkoś

image_pdfimage_print
Skip to content