Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Informacja PUP

Informacja PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu przypomina, że od dnia 16.03.2020r. aż do odwołania, ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów. W kontaktach z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu zaleca się korzystać ze zdalnych środków komunikowania się poprzez:kontakt telefoniczny – usługi informacyjne, wizyty monitorujące z doradcami klienta oraz drogą elektroniczną. Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin wizyty w Urzędzie Pracy w celu potwierdzenia gotowość do podjęcia zatrudnienia proszone są o kontakt telefoniczny. Sprawy pilne wymagające osobistej obecności rozpatrywane będą po uprzednim kontakcie telefonicznym. O odwołaniu ograniczenia poinformujemy.

👉Powiatowy Urząd Pracy informuje też, że od 06.05.2020r. prowadzi nabory wniosków o zawarcie umów w sprawie zorganizowania staży dla osób bezrobotnych :

– w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (IV)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach naboru przewiduje się organizację 100 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych do 29 roku życia, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spośród których co najmniej 60 % będą stanowiły osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w proporcjach określonych w projekcie, w terminie 01.06.2020r. – 30.11.2020r.

– w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III)”, realizowanego w ramach działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach naboru przewiduje się organizację 17 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym: osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, w proporcjach określonych w projekcie, w terminie 01.06.2020r. – 30.11.2020r.

👉Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej PUP w Sierpcu: https://sierpc.praca.gov.pl/

Prawie 5 500 000 zł dla sierpeckich przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej
Cały czas trwa nabór Wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Od początku naboru wpłynęło już1753 wnioski z tego pozytywnie rozpatrzonych zostało 1097. Łączna kwota pomocy dla przedsiębiorców to 5 484 500 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu informuje, iż od dnia 12.05.2020 r. prowadzi kolejny nabór wniosków na następujące formy:
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy;
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form znajdują się w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej PUP w Sierpcu: https://sierpc.praca.gov.pl/

O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników wpłynęło już 191 wniosków na kwotę 1 050 000 zł.
O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy wpłynęło 101 wniosków ma kwotę 3 300 000 zł.

image_pdfimage_print
Skip to content