Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

BUDŻET POWIATU SIERPECKIEGO NA ROK 2022 ZOSTAŁ UCHWALONY!

BUDŻET POWIATU SIERPECKIEGO NA ROK 2022 ZOSTAŁ UCHWALONY!

Za nami XLIII sesja Rady Powiatu w Sierpcu.30 grudnia 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński poprowadził sesję, która odbyła się w trybie zdalnym.

Na sekretarza sesji powołany został Radny Sławomir Krystek.

Rada Powiatu Sierpeckiego uchwaliła budżet dla Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2035.

Planowane na 2022 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 73 674 423 zł, a wydatki 77 879 840 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 205 417, który zostanie pokryty:

  • przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3,5 mln zł;
  • przychodami JST z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 825 417 zł.

Projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu przyjęła 14 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”, 2 nieobecnych. Podobnie było w przypadku przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

,,Prezentujemy budżet dynamiczny i odważny, prorozwojowy, jednocześnie zabezpieczając kwotę 1 120 000, 00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego” – powiedział Starosta Andrzej Cześnik.

Podczas obrad podjęto również:

1. Uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

2. Uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

3. Uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2021 i 2022 rok.

4. Uchwałę w sprawie upoważnienia w 2022 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

5. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.6. Uchwałę w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

0 komentarzy

image_pdfimage_print
Skip to content