Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ANKIETA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA STRATEGII ROZWOJU POWIATU SIERPECKIEGO NA LATA 2021-2027.

Szanowni Państwo,

 

Powiat Sierpecki przystąpił do opracowania „Strategii  Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2027. Zasadniczym celem opracowania tego Programu  jest wytyczenie głównych kierunków strategicznych dalszego rozwoju Powiatu oraz określenie najważniejszych zadań do realizacji w perspektywie 2021-2027. Pozwoli to władzom  lokalnym w sposób racjonalny i uporządkowany podejmować właściwe działania z zakresu polityki społecznej i gospodarczej  w przyszłości oraz skutecznie ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne realizowanych projektów w zakresie polityki społecznej i gospodarczej.

Opracowywana Strategia ma na celu również wytyczenie  wizji rozwoju Powiatu, a przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanego projektu Strategii,  pozwoli na skorygowanie założeń w odniesieniu do oczekiwań mieszkańców oraz przyczyni się do zaangażowania mieszkańców nie tylko w proces jej powstawania,  ale i realizacji w perspektywie 2021-2027.

Naszym celem jest zaangażowanie w proces jej tworzenia mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, przedstawicieli samorządów terytorialnych, środowisk lokalnych a także organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu .

Dlatego w pierwszym etapie zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:
„Ankieta na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2027”

 

Ankietę należy przesłać w terminie do 30 lipca 2021 roku :

  • wypełniając ankietę na stronie i wciskając przycisk WYŚLIJ, lub;
  • drogą elektroniczną pobierając na swój komputer ankietę (tu ikonka pdf i drukarki ta z dołu) wypełniając ręcznie i skanując i wysyłając na adres:  promocja@powiat.sierpc.pl, lub;
  • drogą korespondencyjną na adres:  Starostwo Powiatowe w Sierpcu,09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A, z dopiskiem na kopercie „ankieta-strategia Powiatu ”.

 

Drodzy Państwo ,

Każdy Wasz głos wyrażony w wypełnionej ankiecie  będzie dla nas niezwykle ważny przy opracowywaniu celów strategicznych rozwoju Powiatu Sierpeckiego.
Opracowany projekt strategii rozwoju na lata 2021-2027 zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Jednocześnie informuję, że o postępach w pracach nad strategią rozwoju Powiatu  będziemy Państwa informowali na bieżąco.

 

Starosta Sierpecki
Andrzej Sławomir Cześnik

 

I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie Powiatu Sierpeckiego biorąc pod uwagę:


KOMUNIKACJA I DOSTĘP DO PODSTAWOWYCH MEDIÓW
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:


Jakość dróg, ulic


Stan i dostępność chodników


Dostęp do ścieżek rowerowych


Dostęp do komunikacji zbiorowej (autobusy, busy, kolej)


Dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi)


Dostęp do infrastruktury technicznej (kanalizacja)


Dostęp do infrastruktury technicznej (gazociągi)


Dostęp do infrastruktury ciepłowniczej


Dostęp do nowoczesnych technologii (internet)
EDUKACJA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIAT0WYCH , KULTURA
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:


Jakość kształcenia w szkołach podstawowych


Jakość kształcenia w szkołach średnich


Jakość kształcenia w szkołach specjalnych


Dostępność żłobków


Dostępność przedszkoli


Dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, szkolenia)


Dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (np. nauka języków, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne i sportowe)


Oferta kulturalna
SPORT, OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:


Jakość świadczonych usług opieki zdrowotnej

Dostępność placów zabaw dla dzieci

Stan i wyposażenie placów zabaw

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Dostępność miejsc sportu i rekreacji
OCHRONA ŚRODOWISKA I ATRAKCYJNOŚĆ MIEJSC DO WYPOCZYNKU NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO.
Jak ocenia Pan(i) warunki życia biorąc pod uwagę:


Stan środowiska przyrodniczego

Stan oświetlenia ulicznego

Stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc spacerowych

Estetykę miejscowości

Atrakcyjność turystyczną powiatu

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza

Narażenie na hałasII. MOCNE I SŁABE STRONY POWIATU SIERPECKIEGO


Jakie są według Pani/Pana największe problemy powiatu sierpeckiego,
a gdzie widać perspektywy rozwoju.


Infrastruktura drogowa

Dostępność komunikacyjna

Infrastruktura komunalna (wodociągi)

Infrastruktura komunalna (kanalizacja)

Infrastruktura komunalna (gaz)

Dostęp do nowoczesnych technologii i internetu

Infrastruktura ciepłownicza

Infrastruktura pod potrzeby osób niepełnosprawnych

Rynek pracy

Oferta edukacyjna

Oferta sportowo-rekreacyjna

Oferta turystyczna

Kultywowanie tradycji i zwyczajów

Przedsiębiorczość mieszkańców

Aktywność organizacji pozarządowych

Walory przyrodnicze

Walory historyczne i zabytkoweIII. OCENA NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB , CZYLI W CO NALEŻY INWESTOWAĆ NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO.


(proszę wybrać max. 5 wg Pana/Pani najważniejszych zadań inwestycyjnych
do realizacji w perspektywie 2021-2025 )
IV. JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO WŁASNE POMYSŁY, UWAGI I WNIOSKI JAKIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY OPRACOWANIU STRATEGII ROZWOJU POWIATU SIERPECKIEGO NA PERSPEKTYWĘ 2021-2027, TO PROSZĘ JE WSKAZAĆ PONIŻEJ?
V. METRYCZKA


W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje?


Płeć:


Miasto, Gmina:PO UZUPEŁNIENIU DANYCH PROSZĘ WCISĄĆ PRZYCISK "Wyślij".
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

image_pdfimage_print
Skip to content