Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu

30 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się LII Sesja Rady Powiatu. Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad środowej Sesji było głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski dokonał otwarcia obrad LII Sesja Rady Powiatu witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Stanowisko Rady Gminy w Mochowie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Nr 3726W Sierpc-Ligowo,Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyn, Nr 3715W Mochowo Ligowo.
 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przypominające o obowiązku złożenia rocznego oświadczenia majątkowego za 2017 rok.
 3. Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 4. Uchwała Nr Pł.141.208 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
 5. Uchwała Pł.217.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 6. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat stanu bezrobocia w Powiecie Sierpeckim,
 7. Pracowników anestezjologii i intensywnej terapii oraz związków zawodowych działających przy SPZZOZ w Sierpcu na temat wypowiedzenia umowy Pani dr Annie Kozdęba wraz z odpowiedzią Starosty Sierpeckiego,
 8. Wniosek radnych o odwołanie Starosty Sierpeckiego – zgodnie z procedurą wniosek zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną a następnie rozpatrzony na kolejnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu,
 9. pismo Pana Wiesława Tomkalskiego wycofujące swoje poparcie dla złożonego wniosku o odwołanie Starosty Sierpeckiego,
 10. pismo Pana Wiesława Tomkalskiego zawierające rezygnację z przynależności z Klubu PiS i Niezależni,
 11. Marszałka Województwa Mazowieckiego na temat podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie ewentualnych zmian podziału na okręgi wyborcze.
 12. wniosek o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,
 13. Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,
 14. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu w sprawie umożliwienia zabrania głosu.

 

Podjęto Uchwały:

 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.
 • Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.
 • Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 • Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

Zarząd Powiatu w Sierpcu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu powiatu sierpeckiego. Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium na 17 obecnych radnych podczas posiedzenia 10 było „za”, 6 „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”.

 

image_pdfimage_print
Skip to content