Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„E- usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

„E- usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Miło nam poinformować, iż Powiat Sierpecki przystąpił do realizacji projektu „E- usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e- potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E- usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W czwartek 1 grudnia br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski przekazał partnerom projektu: Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Sierpcu oraz Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Sierpcu tablice informacyjne, które muszą być umieszczone w każdym miejscu realizacji projektu.

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości usług administracji. Aby osiągnąć tak postawiony cel główny, zrealizowanych zostanie szereg zadań składających się na cele szczegółowe w projekcie:

 1. rozbudowa użytkowanego portalu internetowego Starostwa o platformę usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną e-urząd.

 2. modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Starostwa dla zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

 3. spełnienie wymogu współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi.

 4. zwiększenie bezpieczeństwa danych.

Powyższe cele bezpośrednie przekładają się na szereg celów pośrednich w projekcie:

 • rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele,

 • poprawa dostępności mieszkańców powiatu do rejestrów publicznych,

 • usprawnienie procesu obsługi interesanta,

 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,

 • usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji,

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i informacji,

 • przyspieszenie dostępu do danych i informacji,

 • rozwój kompetencji pracowników Starostwa.

Powyższy cel główny jak i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań inwestycyjnych:

 • zakup sprzętu komputerowego,

 • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego,

 • rozbudowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa danych,

 • rozbudowa środowiska serwerowego,

 • wdrożenie platformy elektronicznej e—usług dla mieszkańców,

 • zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego z platformą krajową ePUAP.

Całkowita wartość projektu: 2 995 050,00 PLN

Okres realizacji: od 01-09-2015 do 31-03-2018

image_pdfimage_print
Skip to content