Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży – wywiad z Starostą Sierpeckim

Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży – wywiad z Starostą Sierpeckim

W związku z realizacją projektu „Lepszy start dla sierpeckiej młodzieży” w okresie wakacyjnym zorganizowano spotkania z ludźmi biznesu, przedstawicielami władz, urzędów, organizacji społecznych.

Zaproszenie przyjęli:

 • Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu;
 • Pan Mikołaj Okoński – właściciel firmy budowlanej;
 • Pani Katarzyna Dul – właściciel Fitness Klubu STEP;
 • Pani Agnieszka Mroczkowska – właściciel salonu fryzjerskiego „ADA”;
 • Pani Małgorzata Staniszewska – Lider Sukces Marketing.

Cel spotkań: propagowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących się na terenie województwa mazowieckiego.

 

Seria mini-wywiadów prowadzonych przez młodzież odbyła się w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Stowarzyszenie Kre@ktywni dziękuje Starostwu Powiatowemu w Sierpcu  za nieodpłatne użyczenie sali i wyposażenia.

Zapraszamy do lektury.

 

Wywiad ze Starostą Sierpeckim – Panem Janem Laskowskim

 • Panie Starosto prosimy powiedzieć kilka słów o sobie?

Odp. Jestem absolwentem sierpeckiego „Mechanika”. Ukończyłem studia wyższe na kierunku ekonomia i zarządzanie. Szczęśliwy mąż, ojciec dwóch córek, dziadek. Wolny czas, którego nie mam zbyt dużo staram się spędzać aktywnie – jeżdżąc na rowerze.

 • Jakie są główne zadania realizowane przez Powiat?

Odp. Powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach. Konkretne natomiast kompetencje wynikają z ustaw szczególnych. Warto również pamiętać, że powiat wykonuje zadania zlecone właściwe dla administracji rządowej (np. w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste).

Wydatki na oświatę stanowią – 40% ogółu wydatków, które na dzień dzisiejszy sięgają kwoty  55 mln.zł.

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej (szkoły średnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy),
 • promocji i ochrony zdrowia (szpital),
 • pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej),
 • polityki prorodzinnej (organizator pieczy zastępczej),
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • administracji architektoniczno-budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (zarządzanie kryzysowe),
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociuoraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy),
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 • Panie Starosto z jakich działań z czasów Pana kadencji jest Pan najbardziej dumny?

Odp. Jestem dumny z wszelkich przedsięwzięć, które dzięki wzajemnej współpracy udało się pozytywnie sfinalizować. Mogę tu wymienić chociażby modernizację szpitala (inwestycje rzędu ok.10 mln. zł), modernizację szkół, budowa Orlika, budowa boiska przy szkole specjalnej, budowa wielu dróg i mostów.

Szczególną satysfakcję dało mi utworzenie naszego Powiatowego Domu Dzieci
w Szczutowie oraz dziennego domu pobytu Senior-Wigor dla osób w wieku 60+, który działa przy DPS w Szczutowie.

 • Co chciałby Pan zrealizować żeby podnieść atrakcyjność Powiatu?

Odp. Chciałbym podjąć działania, które pobudzą przedsiębiorczość na terenie naszego Powiatu. Wspólnie z Urzędem Pracy organizowaliśmy spotkania, zachęcaliśmy lokalne firmy do zawiązania zrzeszenia, które stanowiło by wsparcie i zachętę do pracy na własny rachunek. Taka indywidualna działalność gospodarcza jak żadna inna uczy pokory finansowej. Jako Powiat dysponujemy terenami, które chcielibyśmy przeznaczyć pod inwestycje.

Dużym atutem naszego regionu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej. Rozpoczęliśmy
w porozumieniu z Miastem Sierpc budowę drogi na Skansen (6m jezdnia, ścieżka rowerowa) aby przyciągnąć jeszcze większe rzesze turystów. Pracujemy nad interaktywną mapą Powiatu z pełną informacją turystyczną i bazą usługową. Prywatny inwestor (przedsiębiorca lokalny) wykupił Ośrodek Wypoczynkowy LOT nad jeziorem w Bledzewie, co również daje nadzieję
na powstanie kolejnych atrakcji turystycznych i nowych miejsc pracy.

 • Jakie będą następne lata dla powiatu?

Odp. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Powstaje infrastruktura drogowa, rozwija się kapitał społeczny (projekty edukacyjne, aktywizacyjne, wsparcia społecznego – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa). Każdego roku Powiat Sierpecki dysponuje dodatkowo kwotą ok. 7mln.zł środków zewnętrznych, które przeznacza na inwestycje. Dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać możliwie najwięcej środków do końca 2020 roku. Obawiam się trochę, jak poradzimy sobie z naszymi budżetami bez funduszy unijnych, dlatego zachęcam aby efektywnie wykorzystać obecnie oferowane wsparcie.

 • Jak ocenia Pan potencjał i przygotowanie sierpeckiej młodzieży do startu w dorosłe życie? Czy młodzi są zainteresowani prowadzeniem własnych firm?

Chcemy jako władze prowadzić dialog z młodymi. Jesteśmy otwarci na propozycje
co do kierunków, specjalności w jakich chcecie się kształcić. Budujemy tym samym bazę dla przyszłych pokoleń, ponieważ wiemy jak ważne jest żebyście tu zostali, założyli i prowadzili własny biznes, rozwijali się i przyczyniali do rozwoju regionu.

Zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej od lat nie słabnie. Młodzi próbują – jednym wychodzi to lepiej, inni na pozytywne efekty muszą popracować dłużej. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać, czego sobie i Państwu życzę.

image_pdfimage_print
Skip to content