Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Podpisane porozumienia o współpracy – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa

Podpisane porozumienia o współpracy – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa

W dniu 20.07.2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu zostały uroczyście podpisane POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w sprawie zasad tworzenia i organizacji Sierpeckiej Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej pomiędzy Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Jana Laskowskiego – Starostę Sierpeckiego i Juliuszem Gorzkosiem – Wicestarostę a Wójtami Gmin: Dariuszem Kalkowskim – Wójtem Gminy Gozdowo, Zbigniewem Tomaszewskim – Wójtem Gminy Mochowo, Janem Sugajskim – Wójtem Gminy Rościszewo, Dariuszem Franczakiem – Wójtem Gminy Zawidz.

Starosta Sierpecki Jan Laskowski przywitał zebranych, następnie omówił główne założenia projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”, wskazał interesujące formy zajęć rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności rozwój umiejętności językowych, matematycznych, społeczno-kulturalnych. Następnie głos zabrał Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, który w imieniu samorządu gminnego podziękował za nowe inicjatywy społeczne na rzecz dziecka i rodziny, doceniając dobrą współpracę z samorządem powiatowym.

Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa będzie funkcjonować w różnych lokalizacjach w gminach Powiatu (6 punktów, PCPR- biuro projektu), średnio 1-3 dni tygodniowo, od poniedziałku do soboty, po 4 h dziennie w każdej lokalizacji w godzinach 13-17.

Punkty w terenie:

Szkoła Podstawowa w Zawidzu

Szkoła Podstawowa w Mochowie

Szkoła Podstawowa w Ligowie

Szkoła Podstawowa w Bożewie

Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Gminny Dom Kultury w Rościszewie

Wójtowie na funkcjonowanie SPŚŚ zapewnili lokale spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015r. poz. 1630).

Projekt skierowany jest bezpośrednio do następujących grup odbiorców 30 chłopców i 30 dziewcząt:

 • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

 • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 • uczestnicy projektów PO PŻ,

 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach wsparcia na rzecz rodzin zastała zaplanowana realizacja następujących działań:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania – pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,

 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia
  dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),

 • działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

 1. Poradnictwo socjalne – pracownik socjalny 1800h, będzie w stałym kontakcie
  z uczestnikami projektu, wywiady środowiskowe, kierowanie na formy wsparcia zgodnie z zaplanowaną ścieżką, rekrutacja, śledzenie efektów pracy z uczestnikami.

 2. Doradztwo zawodowe (indywidualne dla młodzieży 15+ 180h diagnoza uczestnika, wytyczenie ścieżki reintegracji zawodowej trening motywacji,

 3. Poradnictwo psychologiczne dla wzrostu pewności siebie oraz zmotywowanie do zmian postaw, trening kompetencji i umiejętności społecznych 540h.

 4. Zajęcia z logopedą dla dzieci mających trudności z wymową – 300h.

Projekt zakłada również umożliwienie grupie dzieci i młodzieży korzystanie z często nieosiągalnych
ze względów finansowych zajęć z języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe:

 1. językowe (angielski 1700h + niemiecki 1240h dla rożnych grup, kurs do poziomu komunikatywnego, poprawa wymowy, umiejętności konstruowania wypowiedzi, praca nad słowem,

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia naukowego w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym i wyciąganie wniosków opartych
  na dowodach 1700h,

 3. umiejętność uczenia się 670h w tym: metody i techniki efektywnej nauki, techniki pamięciowe, metody efektywnego uczenia się, zwiększenie tempa czytania, czytanie ze zrozumieniem, dla dzieci które mają problem z czytaniem,

 4. inicjatywność i przedsiębiorczość (uczestnicy powyżej 15 r.ż.) nauka zdolności
  do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów 670h,

 5. kompetencje społeczne i obywatelskie 670h treningi warsztatowe kompetencje: osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby,

 6. świadomość i ekspresja kulturalna – 670h.

Podejmowane działania w ramach SPŚŚ przyczyniać się będą do wsparcia samorządu w rozwiązywaniu problemów społecznych na rzecz dziecka i rodziny z zakresu realizacja zadań z zakresu ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575), w szczególności zapewnienie dzieciom i młodzież zindywidualizowanej pomocy i opieki oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi, rozbudzaniu zainteresowań i rozwijaniu kompetencji społecznych.

Funkcjonowanie SPŚŚ zostanie sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych) oraz środków Powiatu Sierpeckiego. Wartość projektu ogółem- 836.125,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie 776.125,00 zł. (92,82%), w tym: 668.900,00 (UE-80,00%), 107.225,00 (BP-12,82%). Wkład własny 60.000,00 zł. (7,18%). Planowany okres realizacji projektu – do 31-12-2018 (30 miesięcy). Wymagana trwałość projektu – funkcjonowanie SPŚŚ przez 30 miesięcy po zakończeniu projektu (placówka wsparcia dziennego w strukturach PCPR) tj. od 01.01.2019r. do 30.06.2021r.

image_pdfimage_print
Skip to content