1

XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

27 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim.

  2. Ministerstwa Środowiska na temat sprawy związanej z regulacją problemu uciążliwości zapachowej.

  3. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

  4. Podanie uczniów i rodziców klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu o zmianę profilu klasy.

  5. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przypominające o obowiązku złożenia rocznego oświadczenia majątkowego za 2016 rok.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

4. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.

5. podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

6. podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

7. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

9. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok .

Ponadto Radni zapoznali się się z Oceną zasobów pomocy społecznej oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.