1

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 marca o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXIV  Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

1) Nr XXXII.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku,

2) Nr XXXIII.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku.

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 3. Informacja o stanie rolnictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 8. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 9. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością rzeczową do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu i Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
 19. Podjęcie apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                         Jan Rzeszotarski