1

XVII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

28 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem od złożenia ślubowania przez Andrzeja Cześnika, który zastąpi w radzie Waldemara Olejniczaka.  Po czym przyjęto zaproponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1. Sprawozdania poszczególnych Komisji stałych V kadencji Rady Powiatu w Sierpcu z działalności w roku 2015.
2. Przyjęte do realizacji przez poszczególne Komisje stałe Rady Powiatu w Sierpcu Plany pracy na rok 2016.
3. Postanowienie Nr 2.2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.
4. Rady Miejskiej w Sierpcu informujące, iż przychyla się do wniosku w sprawie nadania obiektowi mostowemu zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Sierpcu nazwę ks. Lubomira Wincentego Lissowskiego.
5. Uchwała Nr Pł.13.2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
6. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu będące informacją na temat „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim”.
7. Odpowiedź Ministra Zdrowia na podjęte przez Radę Powiatu w Sierpcu Oświadczenie w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
8. Wotum nieufności wobec Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu- Pani Doroty Kowalkowskiej.
9. Wniosek o wytypowanie 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
Poinformował również, że na wniosek Starosty Sierpeckiego – Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Pana Wojciecha Rychtera do Rady Społecznej ds Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2016.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015 oraz z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2015 a także ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok.