1

XVII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

W dniu 30 grudnia 2019 r. odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego, której otwarcia dokonał jej Przewodniczący Przemysław Burzyński. Sekretarzem obrad został radny Kamil Różański. Po przyjęciu protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu ustalono porządek sesji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Zbigniew Kopczyński, który poinformował o zaopiniowaniu projektów uchwał m.in. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Cześnik oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu Sławomir Olejniczak przedstawił protokół z posiedzenia owych Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski odczytał protokół pokontrolny, w związku z przeprowadzoną kontrolą w SOS-W w Sierpcu.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Do głównych tematów, którymi zajmował się organ należały sprawy dotyczące organizacji pozarządowych, oświaty, nieruchomości oraz drogownictwa. Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020 roku, a także przyjął rezygnację z funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu. Ponadto Zarząd Powiatu w Sierpcu zapoznał się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2019 oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020.
Podczas obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Został nim radny Marek Chyliński zgłoszony przez radnego Jana Laskowskiego.
Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu Robert Makówka przedstawił wynik finansowy oraz informacje dotyczące działalności szpitala. Ponadto, od dnia 1 stycznia 2020 r. grono sierpeckich lekarzy powiększy się o kolejnych specjalistów. Na oddziale pediatrycznym będzie pracował nowy zespół lekarzy pediatrów.
W trakcie sesji przyjęto również uchwały:
– w sprawie wyboru zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r.,
– w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok,
– zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035,
– zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok,
– w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków,
– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035,
– w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok,
– w sprawie upoważnienia na 2020 rok Zarządu w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty,
– w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Podjęto również oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego’’ dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii pw. ,,Wszystkich Świętych w Gozdowie’’.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski podziękował członkom Zarządu i Komisji za cały rok współpracy. Z kolei radny Andrzej Cześnik odniósł się do aktualnego stanu dróg w powiecie. Zaznaczył, że Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego nadal będzie stała na straży zabezpieczenia dróg powiatowych. Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki poinformował, że w roku 2020 dzięki dofinansowaniu z FDS zostaną przeprowadzone remonty: ul. Konstytucji 3 Maja, drogi powiatowej Żochowo- Gójsk, drogi powiatowej Gójsk – Podlesie, części drogi powiatowej w miejscowości Ligowo w stronę Skępego oraz drogi powiatowej w miejscowości Krajewice Małe.
Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński podziękował sierpeckim policjantom oraz strażakom za cały rok współpracy oraz dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Starosta Mariusz Turalski skierował słowa podziękowania do Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz Kierownik Delegatury MUW Marleny Mazurskiej za zaangażowanie na rzecz powiatu sierpeckiego oraz otrzymane wsparcie w roku 2019.