1

XIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 24 marca 2016r. (czwartek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 .
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .
 11. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie pozostawienia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu bez rozpoznania.
 12. Podjęcie Oświadczenia w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Rzeszotarski