1

XIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 24 września 2015r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XII.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
3.Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
14. Zapoznanie się z „Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.
15.Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski