1

Więcej środków dla organizacji pozarządowych w Powiecie Sierpeckim

W dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego. W skład Komisji Konkursowej weszli: Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sebastian Szczypecki, Członek Zarządu Powiatu Kamil Różański, Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia Zbigniew Czajkowski oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolontariuszy na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce-Sercu” Teodor Zasadowski. Komisja przystąpiła do przydziału ofert do następujących priorytetów:

– Priorytet I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego: 95 000 zł.
– Priorytet II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego: 5 000 zł.
– Priorytet III. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego: 7 000 zł.
– Priorytet IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego: 4 000 zł.
– Priorytet V. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego: 4 000 zł.
Łączna wysokość środków z budżetu Powiatu Sierpeckiego to 115 000 zł.