1

VI sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 26 marca (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr V.2019 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś