1

Starosta

Starosta Powiatu Sierpeckiego

Przemysław Burzyński

Adres: Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc
Tel. 24 275-91-01
Fax 24 275-91-00 wew. 144
E-mail: starosta@powiat.sierpc.pl
www.powiat.sierpc.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

W zakresie zastrzeżonym dla Starosty pozostają w szczególności następujące sprawy:

 • reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
 • organizacji współpracy powiatu z zagranicą, promocji i polityki informacyjnej,
 • podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu
 • w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, z wyjątkiem wydawania przepisów porządkowych w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • wnioskowanie do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika,
 • kierowanie Starostwem oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży,
 • przedkładanie uchwał Rady – Wojewodzie Mazowieckiemu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia oraz niezwłocznie – uchwał organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych,
 • przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwał:
  • budżetowej powiatu,
  • w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  • innych objętych zakresem nadzoru izby,
  • wykonywanie uchwał Zarządu,
 • organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu,
 • upoważnianie Wicestarosty, poszczególnych członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu,
 • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,
 • występowanie do władz administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystów, organów prokuratury i sądów, przedstawicielstw dyplomatycznych, centralnych i wojewódzkich władz organizacji społecznych, partii politycznych, stowarzyszeń, kościołów, związków wyznaniowych, związków zawodowych,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski senatorów, posłów i radnych,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • z zakresu ochrony, bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach,
 • kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie powiatu. Zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu określają odrębne przepisy,
 • wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 • kierowanie działaniami na obszarze powiatu w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.