1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,JA I MOJA RODZINA – DRZEWO GENEALOGICZNE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

JA I MOJA RODZINA – DRZEWO GENEALOGICZNE

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Rada Powiatu Sierpeckiego, Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

2. Fundatorem nagrody jest Organizator

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Cele konkursu:

– integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego

– zainteresowanie historią swojej rodziny – propagowanie świadomości wartości rodziny

– rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego

Warunki uczestnictwa:

1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani konkursem, z terenu powiatu sierpeckiego.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU,

3.Konkurs trwa z chwilą jego publikacji, a nadsyłanie prac odbywać się będzie w terminie 26 maja – 2 czerwca 2021 r.

Zadanie konkursowe:

1.Konkurs polega na przedstawieniu rodziny w postaci drzewa genealogicznego w formie pracy plastycznej.

2.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w terminie 26 maja- 2 czerwca 2021 r. przesyłając lub dostarczając ją na adres : Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, z dopiskiem Dział Promocji Powiatu.

3. Każdy podpisuje swoją pracę na odwrocie.

4. Każdy uczestnik wypełnia załącznik numer 1 przesyłając/dostarczając go w kopercie razem z pracą plastyczną.

5. Każdy uczestnik musi zaakceptować regulamin poprzez napisanie pod postem konkursowym na facebooku : BIORĘ UDZIAŁ – AKCEPTUJĘ REGULAMIN – ( w pzypadku osób niepełnoletnich akceptacji pod postem dokonuje rodzic lub opiekun)

6. Jeśli uczestnik bierze udzał w dwóch lub trzech konkursach zaakceptowanie regulaminu może pojawić się tylko raz pod jednym postem na facebooku.

7. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

8.Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

9.Prace nadesłane po podanym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda:

1.Nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dnich 3 –8 czerwca 2021r

3. Komisja konkursowa nagrodzi najciekawsze prace przyznając oddzielnie każdej z 6 gmin powiatu Sierpeckiego i miasta Sierpc miejsca 1, 2, 3 i trzy wyróżnienia.

4. O sposobie odbioru nagród poinformuje Organizator.

5. Nagrodę należy odebrać w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu, po upływie podanego terminu nagroda przepada.

6..Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Obowiązek informacyjny:

1.Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, starosta@powiat.sierpc.pl

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innychnagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagu : Starostwo Powiatowe w Sierpcu, oraz na stronie www Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5.Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

6.Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem promocji i rozwoju powiatu pod nr tel: 24-275-91-04