1

Projekt – „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w okresie 01.07.2016 r.-31.12.2018 r. realizuje projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ”.

W projekcie bierze udział 103 uczestników, w tym 41 dziewczynek i 62 chłopców:

 1. Gminny Dom Kultury w Rościszewie – 21 osób, 6 dziewczynek i 15 chłopców,
 2. Szkoła Podstawowa w Zawidzu – 24 osoby, 7 dziewczynek i 17 chłopców,
 3. Szkoła Podstawowa w Ligowie – 14 osób, 5 dziewczynek i 9 chłopców,
 4. Szkoła Podstawowa w Mochowie – 15 osób, w tym 6 dziewczynek i 9 chłopców,
 5. Publiczne Gimnazjum w Mochowie – 14 osób, w tym 9 dziewczynek i 5 chłopców,
 6. Szkoła Podstawowa w Gozdowie – 15 osób, w tym 8 dziewczynek i 7 chłopców,

Dni organizacji zajęć oraz zakres godzinowy dostosowane zostały do możliwości uczestników projektu, tak aby umożliwić godzenie obowiązków szkolnym z udziałem w projekcie.

Wszelkie formalności oraz wymogi w zakresie działalności filii świetlicowych odbywają się zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pracownik socjalny zaangażowany do realizacji projektu na bieżąco prowadzi indywidualną dokumentację uczestników, wydaje dyspozycje dotyczące pomocy, upowszechnia współfinansowanie zajęć ze środków Unii Europejskiej. Praca socjalna wykonywana jest z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez równe traktowanie uczestników przez pracownika socjalnego oraz trenerów i wychowawców. Stosowany jest język wrażliwy na płeć. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za poinformowanie z

odpowiednim wyprzedzeniem uczestników projektu o terminie wsparcia oraz nadzór nad frekwencją i uczestnictwem w zajęciach zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

W okresie 01.07-30.06.2017 r. zrealizowano odpowiednio:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe język angielski – 568 godzin;
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe język niemiecki – 609 godzin;
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe matematyczne i naukowo -techniczne – 570 godzin;
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe umiejętność uczenia się – 251 godzin;
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe inicjatywność i przedsiębiorczość – 227 godzin ;
 6. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe społeczne i obywatelskie – 241 godzin ;
 7. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe świadomość i ekspresja kulturalna – 152 godziny;
 8. Logopeda – 157 godzin;
 9. Psycholog – 284 godziny;
 10. Doradca zawodowy – 138 godzin.