1

Powiatowe Spotkanie Noworoczne

3 lutego br. w Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Sierpcu odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego.

300 osób wzięło udział w Spotkaniu Noworocznym przygotowanym przez Starostę Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpca oraz Wójtów Powiatu Sierpeckiego. Uroczystość odbyło się 3 lutego br. w piękniej scenerii Muzeum Wsi Mazowieckiego w Sierpcu w Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym.

W spotkaniu udział wzięli m.in.  Poseł Waldemar Olejniczak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Grzegorz Gańko, Przedstawiciele Samorządów z terenu powiatu sierpeckiego, Radni Powiatu Sierpeckiego, Radni Miejscy i Gminni, Szefowie jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedstawiciele mediów.

Zaproszonych na spotkanie gości przywitał Starosta Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński. Następnie prowadzący spotkanie zaprosił gości na występ artystyczny dzieci z Publicznego Przedszkola w Gozdowie, które zaprezentowały taniec cygański. Dzieci przygotowały Panie Beata Rychlińska i Katarzyna Świdurska. Po barwnym występie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Jan Rzeszotarski w swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2016. W okresie minionych dwóch lat z budżetu powiatu przeznaczono na wydatki majątkowe a więc na inwestycję kwotę 17 202 984,63 zł. Wspólnie z gminami zrealizowaliśmy 35 inwestycji drogowych na kwotę 14 702 610,96 zł w tym pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 11 568 481,85 zł na realizację tych zadań – wynik imponujący. Wykonaliśmy 31.886 km nowych nawierzchni dróg, 5,008 km chodników. Przebudowano trzy obiekty mostowe: w 2015 roku przebudowano most w mieście Sierpc na ul. Wojska Polskiego – koszt inwestycji 2 580 654, 77 zł w tym 1 290 327,00 zł środki pozyskane z budżetu państwa, 500 tys. dotacja z budżetu Miasta Sierpc oraz dochody własne w kwocie 790 327, 77 zł. W roku 2016 inwestycje mostowe powstały w m. Kisielewo gm. Sierpc i Gołocin gm. Gozdowo (most w Gołocinie połączył dwie gminy ze sobą– Zawidz i Gozdowo). Koszt przebudowy mostów wraz z drogami dojazdowymi zadania wyniósł 3 530 557,63 zł. Współnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy inwestycję: Budowa Ronda i modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Traugutta i Świętokrzyska w Sierpcu. Koszt zadania 1 157 583,69 zł(…) Dzięki środkom unijnym oraz dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań. Przewodniczący poprosił o to by nadal łączyła wszystkich troska o rozwój i dobrobyt naszego powiatu, z którego powinniśmy być dumni. Po przemówieniu Przewodniczącego głos zabrali zaproszeni goście. Dbamy o edukację naszych dzieci. Dążymy do tego, aby mogły one kształcić się i rozwijać w przyzwoitych warunkach. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych podnosimy jakość nauczania i zapewniamy nowoczesne formy kształcenia. W latach 2016-2018 Powiat realizuje pięć unijnych projektów edukacyjnych na kwotę 2 259 302,35 zł. Rozbudowaliśmy budynek Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie za kwotę 284 312, 82 zł. Utworzyliśmy Dzienny Dom Senior-Wigor, który powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ma on swoją siedzibę w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Koszt inwestycji to 319 626 zł w tym dotacja rządowa to 250 tys(…)

Zanim wręczono tytuł Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego nastąpił muzyczny przerywnik w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Zawidz. Rada Powiatu Sierpeckiego na wniosek Starosty Sierpeckiego postanowiła przyznać Tytuł za zasługi położone na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Sierpeckiego trzem osobom: Pani Agnieszce Jaworskiej – działaczce na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, Panu inspektorowi Grzegorzowi Żelasko Komendantowi Powiatowejo Policji w stanie spoczynku oraz st. brg. Józefowi Chmielewskiemu długoletniemu Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w stanie spoczynku.

Pani Agnieszka Jaworska urodziła się na terenie powiatu sierpeckiego we wsi Jaworowo Lipa. W roku 1979r. Pani Agnieszka wspólnie z mężem Antonim podjęła inicjatywę utworzenia Rodzinnego domu dziecka. Wprowadzili w dorosłe życie 13 dzieci. Pani Agnieszka nigdy nie odmówiła pomocy dziecku potrzebującemu opieki. Tak było również już po rozwiązaniu Rodzinnego Domu Dziecka w 1997 roku. Od tego czasu Państwo Jaworscy są rodziną zastępczą i nadal opiekują się i wychowują kolejne dzieci. Pani Agnieszka Jaworska angażuje się w życie lokalnej społeczności. Inicjowała powstanie klubu osób zmagających się chorobami, aktywnie działa w kole Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zawidzu, pełni aktualnie funkcję sekretarza Zarządu. Jako rodowita mieszkanka gminy Zawidz pomaga ludziom potrzebującym wsparcia. Cieszy się ogólnym szacunkiem i poważaniem. Wieloletni trud opieki i wychowania dzieci, prawość i dobre serce zbudowały uznawany przez wszystkich autorytet.  Działalność, co więcej całe życie Pani Agnieszki Jaworskiej ma charakter nie tylko ponadgminny czy regionalny – jej czyny mają charakter uniwersalny – bo jak nazwać dobro uczynione choćby jednemu dziecku. Pani Agnieszka Jaworska dała dom, spokojne dzieciństwo, ciepło i miłość rodzinne wielu dzieciom.

Pan Józef Chmielewski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1976 roku. Początkowo doświadczenie zawodowe zdobywał będąc oficerem do spraw operacyjnych, a następnie do spraw prewencji. Po 11 latach nienagannej i wzorowej służby w październiku 1987 roku został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego, a następnie w 1999 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, na którym pracował do 31.12.2015 r. w związku z przejściem na emeryturę. Posiadał bardzo duży zasób wiedzy i doświadczenie, które wykorzystywał na zajmowanym stanowisku osiągając dobre wyniki pracy podległych strażaków. Wyróżniał się dużą aktywnością w poszukiwaniu środków finansowych, dzięki czemu systematycznie wymieniał stary wyeksploatowany sprzęt pożarniczy na nowoczesny. W samym tylko 2015 roku – przed odejściem na emeryturę – jego Komenda wzbogaciła się o dwa nowe samochody pożarnicze o łącznej wartości ponad 1 150 000 zł. Jego starania doprowadziły do wybudowania w 2010 roku nowego obiektu Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na miarę XXI wieku. Jest bardzo oddany działalności społecznej. Od wielu dziesiątek lat jest działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 2001 roku jest Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego i członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa mazowieckiego działając w zespole operacyjno – szkoleniowym. Przez całą służbę jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu aktywnie współpracował z władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Pan Grzegorz Żelasko – Ze służbami mundurowymi jest związany od stycznia 1986 roku. Służbę rozpoczynał jako funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy gdańskiego komisariatu. W latach 1989-1992 był słuchaczem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończył w stopniu oficerskim. Mający wiedzę i doświadczenie  w 1992 roku przejął obowiązki Komendanta Posterunku Policji w Drobinie i pełnił je do 1998 roku. Po zmianach administracyjnych dalszą służbę pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu na różnych stanowiskach, m.in. jako pracownik inspekcji czy Kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Od 2004 roku podjął obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Decyzją Kierownictwa Garnizonu Mazowieckiego od 8 marca 2010 roku piastował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu. Pan Grzegorz Żelasko jako policjant na wszystkich szczeblach swojej kariery zawodowej realizował misję służby dla społeczeństwa Powiatu Sierpeckiego, dzięki swojemu zaangażowaniu i oddaniu w znacznym stopniu przyczynił się do wymiernej poprawy poziomu bezpieczeństwa. Kierowana przez niego jednostka na przestrzeni lat osiągała ponadprzeciętne wyniki lokując ją na czołowych miejscach wśród jednostek garnizonu mazowieckiego. Swoje obowiązki realizował z pasją, bez względu na porę dnia, służył pomocą i nauką dla wszystkich swoich podwładnych i współpracowników. Był skutecznym i konsekwentnym przełożonym i współpracownikiem, którego celem nadrzędnym było dobro ogółu a z racji swojej funkcji – bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu inspektora Grzegorza Żelasko i podjętych czynnościach we współpracy z organami samorządowymi z terenu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku faktem stała się budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Jana Kilińskiego. Dziś obiekt jest wizytówką nie tylko Sierpca ale także najnowocześniejszym budynkiem Policji garnizonu mazowieckiego zapewniającym znakomite warunki pracy i służby sierpeckich policjantów. Z inicjatywy byłego Komendanta we współpracy z organami samorządowymi corocznie realizowane były zakupy nowoczesnego sprzętu transportowego jak również i wyposażenia służącego policjantom w codziennych służbach co również w istotny sposób wpływało na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności jak również i osiągane wyniki. Także w życiu prywatnym dał się poznać jako osoba życzliwa, pomocna, kierująca się zasadami współżycia społecznego.

Po tak miłym akcencie przed gośćmi wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. Dziewczynki zaprezentowały piękny taniec śnieżynek a kolędnicy złożyli życzenia noworoczne. Dzieci przygotowały Panie Renata Wrześniewska i Elżbieta Nawrocka.

Na koniec spotkania wzniesiono toast noworoczny. Toast za pomyślność Ziemi Sierpeckiej w Nowym 2017 Roku wzniósł Wójt Gminy Gozdowo – Dariusz Kalkowski życząc wszystkim zebranym aby w naszych sercach zagościło uczucie satysfakcji i przekonanie, że wspólnie budujemy lepszą przyszłość wszystkim mieszkańcom powiatu sierpeckiego.