1

OGŁOSZENIE

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

Zarząd Powiatu w Sierpcu na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), §6 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.), Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 46.VII.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.10.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego

[table id=2 /]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14.08.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzieniec:
Dla w/w nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
• działki nr nr 195/61 i 195/62 znajdowały się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych preferowanych do intensyfikacji produkcji rolnej oraz o pozostałych terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej i w Obszarze Chronionego Krajobrazu;
• działka nr 195/63 znajdowała się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych preferowanych do intensyfikacji produkcji rolnej oraz Strefie Chronionego Krajobrazu,
• działka nr 195/64 znajdowała się na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych preferowanych do intensyfikacji produkcji rolnej oraz Strefie Chronionego Krajobrazu.

Działka nr 195/61 położona w strefie chronionego krajobrazu (Przyrzecze Skrwy Prawej). Jest to działka regularna, płaska w kształcie rombu, od strony wschodniej krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej nr 560, od strony południowej i zachodniej graniczy z droga lokalną o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu wodociąg oraz linie energetyczne. Lokalizacja dla funkcji składowej, produkcyjnej – dobra. Działka użytkowana rolniczo.
Dane z ewidencji gruntów: RIVb – 0,9844 ha.
Działka nr 195/62 położona w strefie chronionego krajobrazu (Przyrzecze Skrwy Prawej). Jest to działka regularna, płaska w kształcie rombu, od strony wschodniej krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej nr 560, od strony zachodniej graniczy z droga lokalną o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu wodociąg oraz linie energetyczne. Lokalizacja dla funkcji składowej, produkcyjnej – dobra. Działka użytkowana rolniczo.
Dane z ewidencji gruntów: RIVb – 0,3603 ha, RV – 0,6244 ha.
Działka nr 195/63 położona w strefie chronionego krajobrazu (Przyrzecze Skrwy Prawej). Jest to działka regularna, płaska w kształcie rombu, od strony wschodniej krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej nr 560, dojazd do działki od strony zachodniej drogą lokalną o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu wodociąg oraz linie energetyczne. Lokalizacja dla funkcji składowej, produkcyjnej – dobra. Działka użytkowana rolniczo.
Dane z ewidencji gruntów: RV – 0,9925 ha.
Działka nr 195/64 położona w strefie chronionego krajobrazu (Przyrzecze Skrwy Prawej). Jest to działka regularna, płaska w kształcie rombu, od strony wschodniej krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej nr 560, dojazd do działki od strony zachodniej drogą lokalną o nawierzchni nieutwardzonej. W pobliżu wodociąg oraz linie energetyczne. Lokalizacja dla funkcji składowej, produkcyjnej – dobra. Działka użytkowana rolniczo.
Dane z ewidencji gruntów: RV – 0,9921 ha.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany, aby w ciągu 4 lat od jej nabycia zagospodarować ją zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (projekt planu oraz studium w końcowym stadium opracowania) lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Działki nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami Działki nr nr 195/61, 195/62, 195/63 i 195/64 są przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31.12.2015 r. Wydanie nieruchomości nabywcy w posiadanie nastąpi po zakończeniu umowy dzierżawy.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2015 r.:
• dla działki nr 195/61 – godz. 1030
• dla działki nr 195/62 – godz. 1100
• dla działki nr 195/63 – godz. 1130
• dla działki nr 195/64 – godz. 1200
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które w pieniądzu polskim wniosą wadium w odpowiedniej wysokości przypisanej do wskazanej nieruchomości, najpóźniej do 09.10.2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Sierpcu w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Sierpcu Nr 95 8213 0008 2007 0500 5345 0009. W tytule przelewu należy wskazać numer działki.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Jeżeli w dniu zawarcia aktu notarialnego będzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym dana nieruchomość będzie miała przeznaczenie inwestycyjne (nierolnicze), do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
5. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
• oświadczenia, że uczestnik przetargu nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu:
• w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości;
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego (oryginał dokumentu wydanego przez właściwy Sąd bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego), właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
• oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od spisania umowy wpłacone przez niego wadium przepada.
9. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
• odwołania przetargu;
• zamknięcia przetargu;
• unieważnienia przetargu;
• zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Koszty aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Zarząd Powiatu w Sierpcu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę odwołania przetargu.

EWMAPA – Wyrys studzieniec

mapa działek nr 195-61 – 195-64

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu. ul. Świętokrzyska 2a – pok. nr 5 i 8 , tel. 24 275-91-16 i 24 275-91-17.