1

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 305.LIII.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023″ (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 11843)

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie zainteresowane podmioty informujemy, że pełny tekst ogłoszenia oraz formularz oferty, znajduje się na stronach internetowych powiatu:

www.powiat.sierpc.pl,

www.sierpc.starostwo.gov.pl

(działalność pożytku publicznego/ogłoszenia o konkursach) i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego (Wydział Oświaty i Zdrowia ul. Kopernika 9, tel: 24 275 91 22).

http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/konkurs_2023.pdf