1

Można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu Celowego „AKTYWNY SAMORZĄD”

Do 31 MARCA 2020r. można składać wnioski o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez dofinansowanie do czesnego, kosztów nauki

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej.

Do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia, dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu);
 • uzyskania prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk oraz dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych

 • utrzymania sprawności technicznej sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl lub http://www.pcprsierpc.bip.org.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2020 r. (https://sow.pfron.org.pl/)

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktowania się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. 4, tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

Program finansowany ze środków PFRON