1

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) – edycja 2018.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W imieniu organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi. 

 

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) w Austrii.

Projekty do konkursu mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa.

Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie informuję, że oferenci projektów powinni je przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 22 sierpnia 2018 r., decyduje data wpływu do kancelarii urzędu (na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa). https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/konkursy/36573,Konkurs-na-Europejska-Nagrode-w-Dziedzinie-Zapobiegania-Przestepczosci-ECPA-edyc.html