1

KONKURS – JAK SPĘDZASZ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY ?

PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWEJ WIOSNY – to już dzisiaj 🙂
Na tę prawdziwą za oknem jeszcze czekamy, ale jesteśmy ciekawi jak Wy spędzacie ten dzień, dlatego ogłaszamy konkurs na najciekawsze i najbardziej kreatywne zajęcia rodzinne.
Warunki konkursu:
– Zrób zdjęcie i opisz krótko jak spędzasz PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY, swoją odpowiedź wstaw w komentarzu pod postem konkursowym.
– Zaakceptuj warunki Regulaminu poprzez dodanie na końcu w treści „AKCEPTUJĘ REGULAMIN”.
– Na wpisy konkursowe czekamy do poniedziałku – 22.03.2021 do godz: 21:00.
– 5 osób z powiatu sierpeckiego, których odpowiedzi uzyskają największą liczbę polubień, otrzymają od nas upominki.

O wygranej i sposobie odbioru nagród zwycięzcy powiadomieni zostaną w wiadomości prywatnej.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY !

 

REGULAMIN :

Regulamin konkursu JAK SPĘDZASZ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY ?, Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu jest firma Starostwo Powiatowe z siedzibą w Sierpcu NIP 7761676252
2.Fundatorem nagrody jest Organizator
3.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Warunki uczestnictwa:
4.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające na terenie powiatu sierpeckiego.
5.Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6.Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
7.Konkurs trwa z chwilą jego publikacji do dnia 22.03.2021 do godz 21:00
8.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone między 24.032021-27.03.2021
9.Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Sierpcu-1449449658463401
Zadanie konkursowe
10.Zadanie konkursowe polega na :
– W komentarzu pod postem, wstaw zdjęcie jak Ty spędzasz PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWEJ WIOSNY
– Dodaj krótki opis i dołącz w treści ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN”
11.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi
12.W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców, z największą liczbą polubień komentarza. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania większej ilości nagród.
13.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
14.Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15.Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. Nagroda
16.Nagrodą w konkursie jest są powiatowe upominki.
17.Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających  odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20.W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje:
21.Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: starosta@powiat.sierpc.pl
22.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
23.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
Obowiązek informacyjny:
24.Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mai: starosta@powiat.sierpc.pl
25.Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
26.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe:
27.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
29.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagu : STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
30.Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu