1

Komisja konkursowa

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go – w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. – na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (parter) lub w Sekretariacie Starostwa (I piętro, pokój 101). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia których kandydat występuje.W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu w Sierpcu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Formularz zgłoszeniowy