1

II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się II  nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Juliusz Gorzkoś witając radnych, po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Głównym celem posiedzenia była konieczność dokonania poprawek w budżecie na 2018 rok oraz powołaniem Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. oraz ustalono wysokość wynagrodzenia starosty.

Skład Komisji Budżetu i Promocji Powiatu przedstawia się następująco: Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu – Sławomir Olejniczak

Członkowie Komisji: Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski.