1

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu

Zarząd Powiatu Sierpeckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. 

30 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu. Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad wtorkowej Sesji było głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski dokonał otwarcia obrad VII Sesja Rady Powiatu witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 •  Wniosek Klubu „PiS i Niezależni” o zmianę terminu obrad. W niniejszej sprawie mając na względzie dobrą współpracę na forum Rady Powiatu w Sierpcu przychyliłem się do wniosku Klubu w wyniku czego zostały przesunięte obrady sesji z dnia 25 maja 2017 roku na dzień 30 maja 2017 roku.
 1. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2016,

 2. Zarządu Powiatu w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo w sprawie zmiany profilu klasy w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu,

 3. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na temat rozpatrzenia skargi na działalność lekarza Oddziału Wewnętrznego Szpitala SPZZOZ w Sierpcu,

 4. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu na temat rozpatrzenia skargi na działalność funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu,

 5. Podziękowania Prezydenta Bydgoszczy za poparcie apelu w sprawie budowy drogi ekspresowej S-10.

 6. Wojewody Mazowieckiego dotyczące zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów samorządu publikowanych na stronach internetowych gmin, powiatów i województwa,

 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok,

 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu za rok 2016 absolutorium,

 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

 1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022

 2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 3. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym.

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

Po podjęciu 5 uchwał nadszedł długo oczekiwany moment – udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przyszedł czas na zabranie głosu przez Radnych. Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium na 14 obecnych radnych podczas posiedzenia 9 było „za”, 4 „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”.